Welkom!

Algemene Voorwaarden Rich Hearts B.V.

1. Inleiding
1.1 Het gebruik van deze website(s) (hierna de “Websites”) wordt mogelijk gemaakt  door Rich Hearts B.V. (hierna: “RH”), gevestigd aan de Corsicalaan 209,  3059 XX, Rotterdam, Nederland, en is onderhevig aan de hieronder genoemde  Algemene Voorwaarden.
1.2 Uw gebruik van deze Websites betekent acceptatie van deze Algemene  Voorwaarden op de datum van uw eerste gebruik van de Websites.
1.3 RH behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te  wijzigen door deze wijzigingen online te publiceren. Uw voortgezet gebruik van de  Websites nadat wijzigingen zijn gepubliceerd vormt uw aanvaarding van deze  overeenkomst, zoals gewijzigd. Indien u niet akkoord wenst te gaan met de nieuwe  Voorwaarden, dan dient u RH daar schriftelijk van in kennis te stellen en vanaf die  datum dient u het gebruik van de Websites te staken en gestaakt te houden.

2. Gebruik en maatregelen
2.1 U gaat ermee akkoord de Websites alleen te gebruiken voor rechtmatige  doeleinden, en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van, of het  gebruik en genot van de Websites beperkt voor, een andere persoon of partij.
2.2 Indien RH meent dat u zich schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen, kan  RH passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het  blokkeren van de aangemaakte profielen of IP adressen. Als ongeoorloofde  handelingen worden onder meer beschouwd:
(a) het doen van beledigende, discriminerende of bedreigende mededelingen in  reviews of op fora of anderszins op de Websites; (b) het op enigerlei wijze  gedragen waardoor een verstoring of storing van het goed functioneren van de  Websites wordt veroorzaakt; (c) het gebruiken van toegang tot RH’s administratie  of daaruit verzamelde informatie, te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde  email (spam); en/of (d) het anderszins in strijd handelen met de genoemde  bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

3. Registratie en Privacy
3.1 Voor het aanmaken van een wensenlijst, het deelnemen aan het forum of een  prijsvraag, het achterlaten van een review of het ontvangen van een nieuwsbrief dient  u zich te registreren. Registratie geschiedt door middel van een zelf te kiezen  gebruikersnaam en een geldig e-mailadres. Om zich te kunnen registreren dient u  tenminste 16 jaar oud te zijn of toestemming te hebben van uw ouders en/of  verzorgende.
3.2 Door een account aan te maken op een van RH’s Websites stemt u ermee in dat  RH  toegang heeft tot uw accountgegevens om klachten en/of andere  aantijgingen van misbruik te kunnen onderzoeken.
3.3 Zodra u zich registreert voor een dienst van RH, gaat u ermee akkoord dat  andere gebruikers van deze diensten met u via RH in contact kunnen treden.  Daarnaast worden uw gegevens beschikbaar gesteld aan RH, zoals aangegeven  in het Privacybeleid. Als u uw gegevens opgeeft, behoudt u het recht op een later  moment van gedachten te veranderen en uw gegevens aan te passen of te laten  verwijderen.
3.4 Het is uw uitsluitende verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wachtwoord  van uw account geheim blijft. Om veiligheids- en andere redenen kan RH van u  verlangen dat u de inloggegevens wijzigt. Het is u niet toegestaan om de Account,  dan wel de relatie met RH over te dragen of te vervreemden anders dan met  voorafgaande schriftelijke instemming van RH. RH mag ervan uitgaan van dat  alle mededelingen die worden gedaan vanaf uw Account van u afkomstig zijn.
3.5 Elke vorm van communicatie of materiaal dat u verzendt naar, of plaatst op, een  openbaar gedeelte van deze website inclusief gegevens, vragen, opmerkingen,  suggesties en dergelijke, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke en/of  ongepatenteerde informatie.
3.6  RH behoudt te allen tijde het recht zonder opgaaf van reden een Gebruiker of IP- adres te diskwalificeren en/of de account te sluiten, indien volgens RH sprake is  van een inbreuk op één of meerdere punten van deze Algemene Voorwaarden of de  gebruiksregels die op de site te vinden zijn. Alle beslissingen van RH zijn definitief  en bindend. Indien de account van een Gebruiker is geblokkeerd of verwijderd, mag  Gebruiker zich niet opnieuw registreren voordat hiervoor schriftelijke toestemming is  verleend door RH.
3.7 RH respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de  gegevens die u aan RH verschaft vertrouwelijk worden behandeld. RH  gebruikt uw gegevens daar waar van toepassing: forum, nieuwsbrief, wensenlijst en  reviews. Voor het overige zal RH de gegevens alleen gebruiken met uw  toestemming, dan wel indien zij daartoe door een bevoegde autoriteit wordt verzocht  of door een rechter wordt gedwongen. RH zal uw gegevens niet aan derden  verkopen, zie ook het RH Privacybeleid. U stemt in met dit Privacybeleid wanneer  u zich aanmeldt voor een RH account, via RH of een van de partner websites  van RH.

4. Intellectueel eigendom
4.1  De Websites, webdocumenten, illustraties, afbeeldingen, logo’s, geluidsfragmenten  en programma’s, inclusief software, zijn eigendom van RH en zijn  auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik of  ongeoorloofde distributie, door openbaring van vertrouwelijke informatie, het  verveelvoudigen of kopiëren en gebruik ervan, volledig of gedeeltelijk, van deze  Websites etc. is verboden.

4.2 Er gelden ten minste de volgende beperkingen:
a. Commercieel gebruik of publicatie van alle of weergegeven items is strikt verboden  zonder voorafgaande toestemming van RH. Niets hierin mag worden  geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie door RH om de weergegeven  items te gebruiken.
b. Documenten kunnen worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik op voorwaarde  dat het auteursrecht en de bron verwijzingen ook worden gekopieerd, geen  wijzigingen worden gemaakt en het document volledig wordt gekopieerd. Alle rechten  op deze documenten zijn voorbehouden aan, en toestemming om te kopiëren moet  worden aangevraagd bij, de eigenaar van de rechten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De Websites en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s ten aanzien van of  met betrekking tot producten of licenties van RH, worden geleverd “as is” zonder  enige verklaring of bevestiging en zonder enige vorm van garantie expliciet of  impliciet. In geen geval zal RH aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief,  zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit het  gebruik of in verband met zulk gebruik of verlies van gebruik van de Websites.
5.2 Hoewel RH haar Websites met grote zorg beheert, kan zij niet garanderen dat alle  diensten, functies, informatie, en overig materiaal, die zij u verstrekt op haar  Websites correct, volledig en actueel zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of  dat de Websites of de server die hen beschikbaar maakt vrij zijn van virussen en/of  bugs. De voor u op de Websites zichtbare informatie kan bovendien om technische  redenen (caching of anderszins) verouderd zijn.

Zij aanvaardt hiervoor dan ook geen  aansprakelijkheid. RH is voorts niet aansprakelijk voor:
a. schade die een Gebruiker kan lijden als gevolg van de toegang tot de account door  een onbevoegd persoon.
b. problemen aangaande internetverbinding,
c. mislukte, onvolledige, verdraaide of vertraagde computertransmissies;
d. mogelijke druk- of typefouten, online dan wel offline, in materiaal met betrekking tot  de Websites;
e. mogelijke schade opgelopen in verbinding met of als resultaat van de informatie  en/of diensten van de Websites.
5.3 RH is niet verplicht de aangeboden Websites in de toekomst te blijven aanbieden  en zij heeft het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken een Website  tijdelijk uit te schakelen of te verwijderen als een computervirus, bug, hacker attack of  een andere oorzaak de administratie of veiligheid van de website ontregelt.  Daarnaast is RH vrij in het door haar gekozen aanbod van informatie en diensten  op haar Websites.
5.4 RH neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites die op  een of andere manier verbonden zijn aan de RH Websites.
5.5 U zult RH vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, schades en kosten die voort  kunnen vloeien uit de niet- nakoming van deze Algemene Voorwaarden door u of via  een computer die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Website(s).

6. Diversen
6.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is,  dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze  Algemene Voorwaarden niet aantasten en zal de nietige of vernietigbare bepaling –  zo nodig – worden aangepast of vervangen in de lijn van deze Algemene  Voorwaarden.
6.2 RH heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten  met gebruikers over te dragen aan derden. Indien RH dat doet, zal zij u daarvan  informeren.

6.3 In het geval van deelname aan een prijsvraag of promotionele actie van RH zijn  de Algemene Voorwaarden voor prijsvragen en promotionele acties van toepassing.  Daarnaast zijn er specifieke actievoorwaarden van toepassing welke bij de  desbetreffende actie worden vermeld.

6.4 Als er een tegenstrijdigheid is tussen de Algemene Voorwaarden en regels en/of  specifieke gebruiksvoorwaarden op de Websites met betrekking tot specifieke  informatie of (promotionele) acties dan prevaleert de laatste.

6.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle  geschillen die ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden of daaruit  voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting aanhangig worden  gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter.

6.6 Indien deze Algemene Voorwaarden niet volledig worden aanvaard, moet het gebruik  van deze site onmiddellijk worden beëindigd.